Interpersonelle færdigheder

COACHINGTEMA 8: MOBILISERE SYSTEMER

 1. Rollemodellering
 2. Win-win forhandlinger
 3. Skabe og inspirere visioner
 4. Organisatorisk bevidsthed

For at effektivt mobilisere systemer inden for coachingtemaet mobilisere systemer, er det vigtigt at udvikle og anvende bestemte mindsets og adfærd, der kan facilitere positive ændringer og fremme samarbejde. Her er en guide til de nøgleområder, der skal fokuseres på:

1. Rollemodellering

 • Mindset: En bevidsthed om egen adfærd og dens indflydelse på andre, og en tro på, at personlig integritet og eksemplarisk adfærd kan inspirere og motivere.
 • Adfærd: Demonstrere de værdier og adfærd, du ønsker at se i organisationen, gennem egen adfærd. Være konsistent i ord og handling, og vise lederskab gennem eksempel, herunder etik, ansvarlighed, og engagement.

2. Win-win forhandlinger

 • Mindset: En tro på, at forhandlinger kan føre til løsninger, der er til gavn for alle parter, frem for at se det som et nulsumsspil.
 • Adfærd: Anvende effektive forhandlingsteknikker, der søger at forstå og imødekomme behovene hos alle parter. Være åben for kompromis, og stræbe efter løsninger, der styrker relationer og fremmer fælles mål.

3. Skabe og inspirere visioner

 • Mindset: En evne til at se muligheder for fremtiden, og en tro på, at en delt vision kan mobilisere og drive kollektiv handling.
 • Adfærd: Formulere og kommunikere en klar, overbevisende vision, der appellerer til andres værdier og aspirationer. Engagere andre i at forme og eje denne vision, og bruge den som en drivkraft for forandring og innovation.

4. Organisatorisk bevidsthed

 • Mindset: Forståelsen af, at succes kræver mere end individuel dygtighed; det kræver indsigt i, hvordan organisationer fungerer, og hvordan man navigerer i komplekse systemer.
 • Adfærd: Udvikle en dyb forståelse for organisationens kultur, struktur, politik, og dynamikker. Brug denne viden til strategisk at navigere og påvirke organisationen, identificere nøgleinteressenter, og bygge alliancer, der fremmer forandring og opnåelse af fælles mål.

Ved at udvikle disse mindsets og adfærd kan enkeltpersoner effektivt mobilisere systemer inden for deres organisationer og samfund. Dette kræver en bevidst indsats for at forstå og engagere sig i det bredere system, man opererer indenfor, og anvende strategisk tænkning og empatisk lederskab for at skabe positive forandringer.

COACHINGTEMA 9: UDVIKLE RELATIONER

 1. Give anerkendelse
 2. Udvikle forbundethed
 3. Vise ydmyghed
 4. Udøve empati og medmenneskelighed
 5. Inspirere til tillid
 6. Sociale færdigheder

For at fremme udviklingen af relationer inden for coachingtemaet udvikle relationer, er det vigtigt at kultivere bestemte mindsets og adfærd, som kan styrke bånd og skabe positive dynamikker mellem individer. Her er en guide til de vigtige områder, der skal fokuseres på:

1. Give anerkendelse

 • Mindset: En anerkendelse af, at alle ønsker at føle sig værdsatte og anerkendt for deres bidrag og hårdt arbejde.
 • Adfærd: Aktivt søge muligheder for at anerkende andres bidrag, både offentligt og privat. Udtalelse af specifik og oprigtig ros, der afspejler en forståelse af den andens indsats og resultater.

2. Udvikle forbundethed

 • Mindset: En tro på, at stærke, positive relationer er grundlaget for effektivt samarbejde og fællesskab.
 • Adfærd: Skabe muligheder for meningsfulde interaktioner, der fremmer fælles forståelse og respekt. Dette kan inkludere teambuilding-aktiviteter, sociale arrangementer eller en-til-en samtaler, der går ud over arbejdsrelaterede emner.

3. Vise ydmyghed

 • Mindset: En forståelse af, at ingen er perfekte, og at vi alle kan lære noget fra hinanden, uanset status eller position.
 • Adfærd: Være åben for feedback, anerkende egne fejl og begrænsninger, og værdsætte andres bidrag og perspektiver. Fremvise en vilje til at lære af andre og dele æren.

4. Udøve empati og medmenneskelighed

 • Mindset: En dyb forståelse og omsorg for andre menneskers følelser og oplevelser.
 • Adfærd: Lytte aktivt og forsøge at forstå andres perspektiver og følelser uden at dømme. Vise medfølelse og støtte i svære tider og fejre andres succeser som om de var dine egne.

5. Inspirere til tillid

 • Mindset: Tillid er fundamentet for stærke relationer og skal tjenes gennem integritet og konsistens.
 • Adfærd: Være pålidelig, holde løfter og aftaler, og handle ærligt og transparent. Demonstrere konsistent etik og moralsk adfærd, som opmuntrer andre til at stole på dig.

6. Sociale færdigheder

 • Mindset: Sociale færdigheder er essentielle for at bygge og vedligeholde sunde relationer.
 • Adfærd: Udvikle og praktisere færdigheder såsom aktiv lytning, klar kommunikation, konfliktløsning, og positiv assertivitet. Være opmærksom på og tilpasse sig andre menneskers kommunikationsstile og behov.

Ved at kultivere disse mindsets og adfærd kan individer effektivt udvikle og styrke relationer, både professionelt og personligt. Disse relationer er afgørende for personlig velvære og succes, såvel som for opbygning af stærke teams og skabelsen af positive arbejdsmiljøer.

COACHINGTEMA 10: EFFEKTIVE TEAMS

 1. Respektfuld kommunikation
 2. Drage omsorg for inklusion og interkulturelle kompetencer
 3. Motivere forskellige persontyper
 4. Løse konflikter
 5. Samarbejde og samskabelse
 6. Coaching
 7. Klæde mennesker på til at magte opgaver

For at fremme udviklingen af effektive teams inden for coachingtemaet effektive teams, er det centralt at fokusere på visse kerneområder, der faciliterer stærkt samarbejde og positiv gruppedynamik. Her er en guide til de nødvendige mindsets og adfærd:

1. Respektfuld kommunikation

 • Mindset: En forståelse af, at effektiv kommunikation er grundlaget for godt teamwork, og at alle teammedlemmer fortjener at blive hørt og respekteret.
 • Adfærd: Praktisere åben og ærlig kommunikation, lytte aktivt, og udtrykke tanker og meninger på en konstruktiv måde. Sikre, at alle teammedlemmer føler sig værdsatte og inkluderede i dialogen.

2. Drage omsorg for inklusion og interkulturelle kompetencer

 • Mindset: En anerkendelse af, at mangfoldighed beriger teamet og bidrager til stærkere resultater gennem en bred vifte af perspektiver og erfaringer.
 • Adfærd: Udvikle en forståelse for og sensitivitet overfor forskellige kulturelle baggrunde og arbejdsstile. Fremme en inkluderende atmosfære, hvor mangfoldighed er værdsat og fejret.

3. Motivere forskellige persontyper

 • Mindset: En anerkendelse af, at teammedlemmer motiveres på forskellige måder, og at en tilpasset tilgang kan forbedre engagement og præstation.
 • Adfærd: Identificere og forstå de unikke drivkræfter bag hvert teammedlem. Anvende denne indsigt til at motivere individuelt og kollektivt gennem målrettede incitamenter og opmuntring.

4. Løse konflikter

 • Mindset: Konflikter ses ikke som et problem, men som en mulighed for vækst og forbedring, når de håndteres korrekt.
 • Adfærd: Anvende effektive konfliktløsningsstrategier, der adresserer kernen i uenighederne. Facilitere åben dialog, og arbejde mod løsninger, der anerkender og respekterer alle parter.

5. Samarbejde og samskabelse

 • Mindset: En tro på, at samarbejde og fælles indsats fører til bedre løsninger og innovation.
 • Adfærd: Fremme et miljø, hvor teammedlemmer føler sig opmuntret til at dele idéer og arbejde sammen om at udvikle løsninger. Praktisere samskabelse ved at inddrage alle i design- og beslutningsprocesser.

6. Coaching

 • Mindset: En overbevisning om, at alle har potentiale til at vokse og udvikle sig, og at støtte i denne proces gavner hele teamet.
 • Adfærd: Tilbyde løbende feedback, vejledning og støtte til teammedlemmer for at hjælpe dem med at udvikle deres færdigheder og nå deres fulde potentiale. Anvende coaching-teknikker til at fremme selvrefleksion og selvledelse.

7. Klæde mennesker på til at magte opgaver

 • Mindset: En forståelse af, at succes afhænger af teammedlemmernes evne til effektivt at udføre deres opgaver.
 • Adfærd: Sikre, at teammedlemmer har de nødvendige ressourcer, træning og støtte til at udføre deres opgaver. Identificere udviklingsmuligheder og arbejde proaktivt for at udfylde kompetencegab.

Ved at udvikle disse mindsets og adfærd kan ledere og teammedlemmer arbejde sammen om at skabe et arbejdsmiljø, hvor samarbejde trives, og alle føler sig værdsat og motiveret. Dette er nøglen til at opbygge og vedligeholde effektive teams, der kan opnå bemærkelsesværdige resultater.