Kognitive færdigheder

COACHINGTEMA 1: KRITISK TÆNKNING

 1. Struktureret problemløsning
 2. Logisk ræsonnementer
 3. Forstå biases
 4. Kompleksitetsbevidtshed
 5. Perspektivtagningsfærdigheder
 6. Spørge efter relevant Information
 7. Give mening
 8. Langsigts- og visionsorientering

For at udvikle og styrke kognitive færdigheder inden for coachingtemaet kritisk tænkning, er det vigtigt at adoptere specifikke mindsets og adfærd for hvert af de nævnte underpunkter. Her er en oversigt:

1. Struktureret problemløsning

 • Mindset: Åbenhed for forskellige løsningsmetoder og en tro på, at enhver problemstilling kan deles op i mindre, håndterbare dele.
 • Adfærd: Anvende systematiske tilgange til problemløsning, såsom at definere problemet klart, identificere årsager, brainstorme løsninger, vælge og implementere den bedste løsning, og evaluere resultatet.

2. Logisk ræsonnement

 • Mindset: En kritisk tilgang til argumentation, hvor man søger logik og sammenhæng.
 • Adfærd: Anvende deduktiv og induktiv tænkning til at analysere information, argumentere logisk, og undgå logiske fejlslutninger.

3. Forstå biases

 • Mindset: Selvbevidsthed om egne forudindtagelser og en åbenhed over for at disse kan påvirke ens tænkning og beslutningstagning.
 • Adfærd: Aktivt søge information, der udfordrer ens egne antagelser, og være kritisk over for information, der bekræfter ens eget synspunkt uden kritisk analyse.

4. Kompleksitetsbevidtshed

 • Mindset: Accept af, at virkeligheden ofte er kompleks og flertydig, og at simple løsninger sjældent adresserer alle aspekter af et problem.
 • Adfærd: Arbejde med at holde flere perspektiver og variabler i spil samtidig, uden at forenkle dem unødigt.

5. Perspektivtagningsfærdigheder

 • Mindset: Empati og åbenhed over for andre menneskers synspunkter og erfaringer.
 • Adfærd: Aktivt lytte til og overveje forskellige perspektiver, og integrere disse i ens egen forståelse og problemløsning.

6. Spørge efter relevant information

 • Mindset: Nysgerrighed og en erkendelse af, at man ikke altid har alle de nødvendige oplysninger.
 • Adfærd: Stille åbne, undersøgende spørgsmål for at dykke dybere ind i problemstillinger og indsamle nødvendig information fra diverse kilder.

7. Give mening

 • Mindset: Evnen til at se mønstre og sammenhænge i komplekse data.
 • Adfærd: Anvendelse af analytiske metoder til at destillere information og forme en sammenhængende forståelse eller fortælling.

8. Langsigts- og visionsorientering

 • Mindset: Fokus på fremtiden og evnen til at se ud over den umiddelbare situation.
 • Adfærd: Fastlægge mål og udvikle strategier, der ikke kun løser nuværende problemer, men også positionerer en positivt for fremtiden.

Disse mindsets og adfærd kræver bevidst praksis og refleksion. Kritisk tænkning er ikke kun en færdighed, men også en tilgang til læring og problemløsning, der kan udvikles og forbedres over tid.


COACHINGTEMA 2: KOMMUNIKATION

 1. Storytelling og foredrag
 2. Respektfuld kommunikation
 3. Stille de rigtige spørgsmål
 4. Syntetisere beskeder
 5. Aktiv lytning

For at udvikle effektive kommunikationsfærdigheder inden for coachingtemaet kommunikation, er det vigtigt at inkorporere visse mindsets og adfærd for hvert af de nævnte underpunkter. Her er en guide:

1. Storytelling og foredrag

 • Mindset: Troen på, at historiefortælling kan skabe forbindelser og forståelse på en måde, som ren faktaformidling ikke kan.
 • Adfærd: Udvikle evnen til at fortælle engagerende og relevante historier, der understøtter dit budskab. Dette inkluderer at kende din målgruppe, opbygge en struktureret narrative, og bruge stemmeføring og kropssprog effektivt.

2. Respektfuld kommunikation

 • Mindset: En grundlæggende respekt for andre mennesker og deres perspektiver, selv når de adskiller sig fra ens egne.
 • Adfærd: Udtrykke sig klart og høfligt, lytte uden at afbryde, undgå nedladende eller diskriminerende sprogbrug, og anerkende andres bidrag.

3. Stille de rigtige spørgsmål

 • Mindset: Nysgerrighed og en erkendelse af, at spørgsmål kan lede til dybere forståelse og indsigt.
 • Adfærd: Formulere åbne og målrettede spørgsmål, der opmuntrer til refleksion og dialog, snarere end lukkede spørgsmål, der fører til korte eller enkeltstående svar.

4. Syntetisere beskeder

 • Mindset: Evnen til at destillere kompleks information til essensen af budskabet, som er forståeligt for enhver lytter eller læser.
 • Adfærd: Sammenfatte nøglepunkter, anvende klart og præcist sprog, og tilpasse kommunikationen til modtagerens behov og forudsætninger.

5. Aktiv lytning

 • Mindset: En dyb overbevisning om, at man kan lære noget af alle, og at forståelse kommer fra ægte engagement med taleren.
 • Adfærd: Give fuld opmærksomhed til taleren, undgå at forberede dit svar, mens den anden taler, anerkende det, der bliver sagt gennem nik eller verbale bekræftelser, og reflektere eller stille opfølgende spørgsmål for at vise forståelse.

Ved at fokusere på disse mindsets og adfærd kan du forbedre din evne til effektivt at kommunikere i en række forskellige sammenhænge. Det er vigtigt at huske, at god kommunikation ikke kun handler om, hvad der bliver sagt, men også hvordan det bliver sagt, og hvordan det bliver modtaget og forstået af andre.

COACHINGTEMA 3: PLANLÆGNING OG MÅDER AT ARBEJDE PÅ

 1. Udvikling af handleplaner
 2. Tidsstyring og prioritering
 3. Agil tænkning
 4. Selvstyrende grupper

For at fremme effektiv planlægning og optimere arbejdsmetoder inden for coachingtemaet planlægning og måder at arbejde på, er det væsentligt at tilpasse sig visse mindsets og adfærd inden for de specifikke områder. Her er en detaljeret guide:

1. Udvikling af handleplaner

 • Mindset: Forståelsen af, at en velstruktureret plan er grundlaget for succes og effektivitet i ethvert projekt eller opgave.
 • Adfærd: Definere klare mål, opdele store opgaver i mindre, håndterbare dele, estimere tidsforbrug realistisk, og fastlægge milepæle. Dette inkluderer også regelmæssige opfølgninger og justeringer af planen efter behov.

2. Tidsstyring og prioritering

 • Mindset: En anerkendelse af, at tid er en begrænset ressource, og at effektiv udnyttelse af denne kræver bevidste valg.
 • Adfærd: Identificere de mest kritiske opgaver, anvende principper som Eisenhower-matricen og toplederens 4%-Prioriterings Matrix til at prioritere opgaver, undgå procrastination, og sætte realistiske deadlines. Det omfatter også at sige nej til opgaver, der ikke bidrager til de overordnede mål.

3. Agil tænkning

 • Mindset: Fleksibilitet og åbenhed over for ændringer, med en forståelse for, at tilpasning er nødvendig for at imødekomme uforudsete omstændigheder og udnytte nye muligheder.
 • Adfærd: Implementere agile metoder såsom Scrum eller Kanban for at fremme iterativ udvikling, hurtig feedback, og kontinuerlig forbedring. Dette indebærer regelmæssige stand-up møder, sprints, og retrospektiver.

4. Selvstyrende grupper

 • Mindset: Troen på, at medarbejdere kan opnå højere grad af engagement og produktivitet, når de får autonomi og ansvar.
 • Adfærd: Fremme et miljø, hvor holdmedlemmer føler ejerskab over deres arbejde, opmuntrer til beslutningstagning inden for gruppen, og støtter kollektiv problemløsning. Det er også vigtigt at etablere klare mål og succeskriterier, så holdet har en retning, men samtidig plads til at navigere inden for disse rammer.

Ved at adoptere disse mindsets og adfærd kan individer og teams effektivt planlægge og udføre deres arbejde, samtidig med at de forbliver agile og tilpasningsdygtige i en konstant foranderlig arbejdsverden. Disse principper styrker både individuel og kollektiv effektivitet og fremmer et sundt arbejdsmiljø.

COACHINGTEMA 4: PSYKOLOGISK FLEKSIBILITET

 1. Courage – ACT
 2. Kreativitet og fantasi
 3. Optimisme, varme, venlighed
 4. Vedholdenhed
 5. Oversætte viden til forskellig kontekst
 6. Se tingene i et andet perspektiv
 7. Tilpasningsevne
 8. Evne til at lære gennem oplevelser

For at udvikle psykologisk fleksibilitet inden for coachingtemaet psykologisk fleksibilitet, er det vigtigt at omfavne bestemte mindsets og adfærdsmæssige tilgange, der fremmer tilpasningsevne og mental robusthed. Her er en detaljeret gennemgang:

1. Courage – ACT (Acceptance and Commitment Therapy)

 • Mindset: Mod til at stå over for og acceptere ens følelser, tanker, og oplevelser uden at undgå dem, og forpligtelse til at handle i overensstemmelse med ens værdier, selv under vanskelige omstændigheder.
 • Adfærd: Øve sig i mindfulness for at være til stede i nuet, identificere personlige værdier, og tage bevidste skridt hen imod mål, der er i tråd med disse værdier, selv når det føles udfordrende.

2. Kreativitet og fantasi

 • Mindset: En åbenhed over for nye ideer og muligheder, og en tro på, at kreativ tænkning kan føre til innovative løsninger.
 • Adfærd: Praktisere brainstorming uden begrænsninger, anvende “hvad hvis”-spørgsmål for at udforske alternative scenarier, og inkorporere leg og eksperimentering i problemløsningsprocesser.

3. Optimisme, varme, venlighed

 • Mindset: En positiv tilgang til livet, med en tro på at godhed og positive resultater er mulige, selv i vanskelige tider.
 • Adfærd: Udtrykke taknemmelighed, fremvise venlighed og empati over for andre, og bevare et håbefuld syn på fremtiden.

4. Vedholdenhed

 • Mindset: En beslutsomhed og udholdenhed, selv når man støder på forhindringer eller tilbageslag.
 • Adfærd: Sætte realistiske mål, udvikle en strategi for at overvinde udfordringer, og forblive engageret i opgaven, selv når fremskridt synes langsomme.

5. Oversætte viden til forskellig kontekst

 • Mindset: Fleksibilitet i tænkning og en forståelse af, at principper og idéer kan anvendes på tværs af forskellige situationer.
 • Adfærd: Anvende abstrakt tænkning for at tilpasse eksisterende viden til nye områder, og være villig til at lære og justere, når man anvender kendt viden i nye sammenhænge.

6. Se tingene i et andet perspektiv

 • Mindset: Åbenhed over for at udforske forskellige synsvinkler og forstå, at der kan være mange måder at se og forstå en situation på.
 • Adfærd: Praktisere empatisk lytning, spørge andre om deres meninger og oplevelser, og bevidst overveje alternative forklaringer og løsninger.

7. Tilpasningsevne

 • Mindset: En forståelse af, at forandring er en naturlig del af livet, og at tilpasning er nøglen til at trives under skiftende omstændigheder.
 • Adfærd: Være proaktiv i forhold til forandringer, udvikle fleksible planer, og være villig til at justere mål og tilgange baseret på nye informationer.

8. Evne til at lære gennem oplevelser

 • Mindset: En livslang læringsindstilling, hvor hver oplevelse ses som en mulighed for at vokse og udvikle sig.
 • Adfærd: Reflektere over personlige oplevelser for at udlede læringer, anvende feedback aktivt til selvforbedring, og være åben for at prøve nye tilgange baseret på tidligere erfaringer.

Ved at kultivere disse mindsets og adfærd, kan individer forbedre deres psykologiske fleksibilitet